Licenční využití značky kvality

Držitele značky její přiznání ani udělení ocenění nezavazuje k úhradě žádných poplatků.

Pokud by ale držitel se značkou chtěl nakládat tak, že ji umístí např. na web, na obal výrobků nebo ji uvede ve svých propagačních materiálech, (tj. pokud by ji chtěl využít k propagačním a komerčním účelům), může tak učinit jen na základě smluvního ujednání se správcem značky, a to po podpisu příslušné licenční smlouvy a za vzájemně dohodnutý roční poplatek.

Podmínkou pro uzavření a trvání licenční smlouvy je nejen přiznání značky kvality Životnost PLUS, ale i následné dodržování podmínek, za kterých byla tato značka jejímu držiteli udělena.

Každá licenční smlouva proto obsahuje i ustanovení o možnosti tuto licenci jejímu držiteli odejmout, pokud by z jeho strany došlo ke změně deklarace životnosti v neprospěch spotřebitelů anebo pokud by mělo ze strany spotřebitelů v ČR docházet k odůvodněným stížnostem na porušování jeho závazku týkajícího se životnosti jím vyráběných, prodávaných nebo jinak šířených výrobků.