Jak značku kvality ŽIVOTNOST PLUS udělujeme?

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů (SČS) výrobkům či službám, pro které výrobce/poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.  

Cílem je přivádět výrobce, poskytovatele služeb a prodejce k přímému uvádění životnosti jimi nabízených produktů.

Kandidáty na ocenění navrhují především sami spotřebitelé prostřednictvím těchto webových stránek, a dále pracovníci a aktivisté SČS a partneři značky. Zájem o udělení značky může vyjádřit ale i sám výrobce anebo prodejce, protože vyhodnocení, zda konkrétní návrh splňuje stanovená kritéria pro přidělení značky provádí nezávislá hodnotitelská komise, která připravuje i návrh pro rozhodnutí SČS.

Členy hodnotitelské komise jsou přitom jak zástupci spotřebitelů, tak i zainteresovaných stran. Jediný, kdo se hodnocení neúčastní, je výrobce daného výrobku nebo kategorie výrobků, a stejně tak ani další osoby, které jsou s ním spojeny.  

Všechny služby, výrobky či kategorie výrobků, kterým byla přiznána značka kvality ŽIVOTNOST PLUS, jsou vystaveny na těchto webových stránkách.  

Bližší informace o postupu udělování značky nejdete zde.

Přiznání značky je pro výrobce, prodejce nebo poskytovatele služby bezúplatné

  • O skutečnosti, že nějakému subjektu byla přiznána značka ŽIVOTNOST PLUS, jsou informována média a především samotný držitel tohoto ocenění. 
  • Výrobce, prodejce nebo poskytovatele služeb tak toto jejich ocenění nic nestojí a jsou o něm pouze informováni, a smluvní poplatek je jim účtován pouze v případě, že tuto naši značku a ocenění chtějí používat k dalším propagačním anebo komerčním účelům.

A součástí podmínek držení značky je pak také i aktivní sledování kritérií pro její přidělení, a to jak ze strany správce značky, tak i ze strany partnerů značky včetně vyhodnocování spokojenosti spotřebitelů v ČR s oceněnou službou, výrobkem či výrobky.

Podrobnější popis kritérií pro udělení značky a metodiku pro jejich vyhodnocování uvádíme na této stránce v podsekci Kritéria pro přidělení